اسبونیوز : هرچند در اسبوکلا امامزاده های دیگری هم مدفون هستند ولی در این کتاب به این دو امامزاده بزرگوار اشاره شده است که برگرفته از اطلاعات معاصر و برحسب ظواهر موجود است و متاسفانه درباره پیشینه ی آن مطلبی آورده نشده است .