بهار یکهزار و سیصد و نود و شش است، از پاییز هشتاد و سه سال هاست عبور کرده ایم و این مسیر پر فراز را با بسیاری گفت و نگفت ها پشت سر گذاشتیم.

شش سالگی اسبونیوز است و دیگر هیچ. دستمان را سکوت کوچه ها بسته است. پرنده ای پر نمی زند در این آسمان آیا؟ چرا مگر می شود؟ پرنده بی پریدن باشد؟ پریدن آغاز کن ... پریدن آغاز کن ای پرنده ی خوش آواز ... که طنین صدای تو را سال های دور خواهد شنید.